Semináře a lektoři

Výuka

Veškerá výuka je situována v prostorách velehradského kláštera. Těžištěm hudební práce na Conviviu je sborový zpěv. Sborové semináře probíhají dva až tři paralelně v jednom dopoledním a dvou odpoledních blocích. Každý účastník se zapisuje do vybraného semináře, ve kterém pracuje po celou dobu kurzu. V čase sborových seminářů probíhá paralelně individuální výuka ve třídách sólového zpěvu a varhan.

Všichni budeme pracovat na společném projektu – ordináriu, které provedeme v neděli na závěr kurzů při bohoslužbě. Společný projekt povede Alan Urbanek (Polsko) a bude se věnovat nastudování mešního ordinária (Stanisław Moniuszko – Latinská mše Des-dur). Společný projekt probíhá jako poslední odpolední blok.

Tak se můžeme všichni vidět ráno na „chválách“, dále po snídani při „rozezpívání“, na kterém se budou lektoři i žánr střídat; dále před polednem a večer na kompletáři.

Pro představu viz náhled rozvrhu běžného dne:


Rozvrh v tiskovém PDF ke stažení zde.

Dětská třída

Po celou dobu konání seminářů je zajištěn také program pro děti od 6 let (mladší děti jsou přijímány pouze po dohodě). Hry a vycházky dětí budou během dne střídány zpěvem a nově také různými technikami tvoření pod vedením Jany Svobodové.

Doprovodný program

Vedle práce v seminářích probíhají ve večerních hodinách přednášky, konzultace a koncerty duchovní hudby.

Barevné označení sborových tříd

PRAVOSLAVNÁ HUDBA - Žanna Gončarenko (UKR)
POLSKÁ RENEZANCE A BAROKO - Jakub Burziński (PL)
GREGORIÁNSKÝ SEMINÁŘ I - Marek Klein (SK)
SPIRITUÁLY A GOSPELY - Colin Anderson (GB)
SOUČASNÁ POLSKÁ DUCHOVNÍ HUDBA – Alan Urbanek (PL)
SBORMISTROVSKÝ SEMINÁŘ - Marek Valášek
RÉTORIKA LITURGICKÉHO ČTENÍ I – Igor Dostálek
FIGURÁLNÍ NEŠPORY (W.A.Mozart) - Marek Valášek
PETR EBEN: LITURGICKÉ ZPĚVY – Ondřej Šmíd
GREGORIÁNSKÝ SEMINÁŘ II - Marek Klein (SK)
RÉTORIKA LITURGICKÉHO ČTENÍ II - Igor Dostálek

Každý účastník (i zájemce o sólový zpěv nebo varhany) se povinně přihlašuje do jedné červené sborové, do jedné modré třídy a do jedné zelené třídy.

Každý účastník vyplní navíc v přihlášce jednu náhradní volbu pro červenou třídu, jednu pro modrou třídu a jednu pro zelenou třídu – z technických důvodů je nutné korigovat proporce hlasů a počty zpěváků v jednotlivých třídách. Definitivní obsazení tříd schvalují před začátkem Convivia organizátoři a bude vám potvrzeno.

Sóloví zpěváci a varhaníci budou pracovat individuálně nebo po malých skupinkách (během celého dne), počítá se však s jejich pěveckou účastí i ve sborových třídách, tj. do přihlášky vyplní i sborové třídy.

Změna programu vyhrazena, sledujte aktualizace webových stránek a na facebooku profil Convivium.cz.

Přehled tříd a lektorů

Společný projekt: polské ordinárium – výstup z této třídy (Stanisław Moniuszko: Msza Łacińska Des-dur) zazní při nedělní závěrečné bohoslužbě.

Lektor: Alan Urbanek (Polsko) je profesorem a děkanem Fakulty skladby, dirigování, hudební teorie a muzikoterapie na Hudební akademii Karola Lipińského ve Vratislavi (Wrocław), kde vystudoval sbormistrovství a symfonické dirigování. Je mj. dirigentem pěveckého sboru Gaudium Vratislavské univerzity. Jeho dirigentská dráha zahrnuje více než 1000 koncertů, operních a operetních představení v Evropě, USA, Číně, Izraeli, na nichž spolupracoval s nejvýznamnějšími polskými sólisty. Prof. Urbanek je také laureátem řady cen v oboru sbormistrovství, mj. v r. 2020 mu polský prezident udělil Stříbrný kříž za přínos polské kultuře.

Gregoriánský chorál – každý den začíná pro všechny frekventanty společnou hodinou gregoriánského zpěvu, neboť ten představuje základ celé západní hudby, jejíž interpretace bez gregoriánského základu je nutně povrchní. Denní program umožňuje účast na zpívané večerní modlitbě (gregoriánský kompletář).

Lektor: Marek Klein (SK) se gregoriánskému chorálu věnuje od roku 1992. Účastníci Convivia s ním mohli pracovat v roce 2016. Vedle samostudia a intenzívní liturgické praxe absolvoval interpretační kurzy pod vedením Alberta Turca, Nina Albarosi, Dom Yves-Marie Leliévre, Jaan-Eik Tulve, Louis-Marie Vigne, nebo Davida Ebena a Jiřího Hodiny. Sám organizuje kurzy Lektor: Antonio Peces Gómez (Šp.) chorálu na Slovensku. Od roku 2012 v rámci  Projektu Graduale nahrává a zveřejňuje nahrávky jednotlivých zpěvů Graduale Romanum s cílem přiblížit tento repertoár aktivním i pasívním zájemců. Založil a vede vokální soubor Gregoriana, který se vedle gregoriánského chorálu věnuje i vokální polyfonii a kromě pravidelného účinkování při liturgii v katedrále v Košicích vystupuje koncertně na Slovensku i v zahraničí. Více na www.gregoriana.sk.

Výběrová třída gregoriánského chorálu – umožní hlubší vhled a studium obtížnějších gregoriánských skladeb a rané polyfonie. Lektor: Marek Klein (SK) – viz výše.

Liturgická hudba pravoslavné církve – Seminář pravoslavné hudby se zařazuje pro svou oblibu pravidelně, repertoár je našemu prostředí blízký a nachází i liturgické uplatnění.

Lektor: Žanna Gončarenko (UKR) Žanna Gončarenko vystudovala sbormistrovství na Ukrajinské národní hudební akademii v Kyjevě ve třídě profesora Viktora Petričenka (dirigent Národního akademického souboru Ukrajiny "Dumka"; národní umělec Ukrajiny). V současné době vyučuje sbormistrovství na umělecké katedře Národní pedagogické university v Kyjevě. Od roku 2004 působí jako sbormistryně pravoslavného chrámového sboru v kostele sv. Makaria v Kyjevě. V letech 1997 – 2005 zpívala v komorním vokálním souboru staré hudby Muzični Asamblej, pod vedením Denise Podjačije (Denis vedl seminář na Conviviu 2004). V roce 2006 Žanna založila komorní vokální soubor Alitea (v překladu – pravda, skutečnost), který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl baroka ukrajinského i západního. Žanna umělecky spolupracuje na kulturních projektech Kyjevskopečerské lávry, a jako aktivní hudebnice působí i v dalších kyjevských chrámech. Zúčastnila se mnoha interpretačních kursů (Evelyn Tubb, Michael Ullman, Dirkjan Horringa a další).

Spirituály a gospely – tato oblíbená třída přiblíží oblast jak po stránce obrovského rozsahu repertoáru, autentických sborových aranží, tak i správného cítění.

Lektor: Colin Anderson (UK) je významný dirigent, lektor a hudební režisér. Vystudoval dirigování sboru a hudební režii. Každý rok pořádá workshopy v Royal Maritime Museum v Londýně. Při výuce gospelů a spirituálů spolupracuje s předními osobnostmi sborového dirigování, jako jsou Paul Kwame (světově proslulý sbor Fisk Jubilee Singers, Nashville, USA), Ken Burton (UK) a Gareth Malone (UK). Colinův Town Hall Gospel Choir vyhrál první ročník soutěže BBC Songs Of Praise Gospel Choir Of The Year; jeho jiný sbor B Positive Choir se stal prvním sborem, který se kdy dostal do finále British Got Talent. Colin vedl také sbory pro televizní, filmové a rozhlasové vysílání.

Varhany v liturgii – tato třída směřuje k prohloubení schopnosti (i) doprovázet umělecky liturgický zpěv a (ii) tvořit vhodné předehry a mezihry.

Lektor: Vincent Rigot absolvoval hudební studia na Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Ecole Normale Alfred Cortot (třída Françoise Buffeta) a Schola Cantorum (třída Georgese Pludermachera), a to v oborech harmonie, kontrapunkt, fuga, analýza, gregoriánské sborové dirigování, varhany. Působil jako varhaník v různých pařížských kostelech: St-Eustache, St-Louis des Invalides, katedrála Armády a St-Louis en l'Ile. Od září 2021 je varhaníkem v St-Roch (Paříž I).
Získal první cenu za improvizaci na soutěži Ile de France (1995) a Grand Prix soutěže Boellman-Gigout (1996). Vincent koncertuje ve Francii i v zahraničí. Pravidelně je zván jako lektor varhanní hry a improvizace.

Petr Eben – Liturgické zpěvy (op. 38) jsou jednohlasé (ale ne jednoduché) zpěvy s českými texty a doprovodem varhan pro vybrané svátky a příležitosti liturgického roku. Jsou jedním z tvůrčích činů, jimiž Petr Eben zareagoval na liturgickou reformu Druhého vatikánského koncilu (1969), konkrétně na potřebu nových liturgických skladeb v národním jazyce. Liturgické zpěvy vyšly v roce 1970 pod názvem Liturgische Gesänge s německým a latinským textem. S původním českým textem vyšly poprvé až v roce 2020 v Editio Psalterium.

Lektor: Ondřej Šmíd  (CZ) studoval zpěv u prof. Jiřího Kotouče; na FF MUNI obory Akademie staré hudby a Hudební věda. Jako tenorista působí v katedrále sv. Víta a v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. Vystupuje a nahrává zejména se souborem Capella Regia. Představil se např. na festivalech Canto Gregoriano e polifonia (Itálie), Musica Liturgica (Izrael), Pražské Jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov (barokní opera), Concentus Moraviae, Píseň našich kořenů (Polsko). Zajímá se o barokní hudbu zejména 17. stol. Tématem jeho disertace je Alberik Mazák. Věnuje dílu Lodovica da Viadany a francouzským mistrům počátku 18. stol. Zajímá se o techniku zpěvu, hudební teorii a nauku raného baroka a zvláště o rétoriku a estetiku, které považuje za klíčové součásti interpretace.

Figurální nešpory – Večerní modlitba církve byla různými způsoby zhudebňována zejména od renesance po klasicismus, odlišná zpracování ale měla jedno společné: střídání prokomponovaných částí s gregoriánským chorálem. Je proto autentické se k tomuto střídání vrátit: při koncertním provádění nešpor je chorál často vynecháván, což samozřejmě nemohlo odpovídat skladatelově představě. Jednotlivé prokomponovávané části – žalmy a Magnifikat – mají pro sbory tu výhodu, že je lze použít v liturgii samostatně i při jiných příležitostech. Letos nacvičíme výběr z Mozartových Vesperae solennes de confessore, K. 339 (1780).

Lektor: Marek Valášek - vystudoval obor Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK a na hudební fakultě pražské AMU obor Dirigování. V sezónách 2002 - 2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, kam se od roku 2015 opět vrátil. Zaměřuje se na provozování vokálně - instrumentálních děl. V rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 2005 provedl v české premiéře celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše. V roce 2009 ve světové premiéře uvedl Hanušovo Requiem. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací ČHF a Sdružením sborových dirigentů AHVU udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha. Od roku 1996 vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Natočil s ním čtyři CD s duchovní hudbou. Marek Valášek vyučuje na Pražské konzervatoři a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde vede i smíšený sbor. Je hlavním varhaníkem kostela P. Marie Andělské v Praze na Hradčanech.

Sbormistrovská třída – tento seminář má za cíl pěstování dovedností především chrámových dirigentů v oblasti hlasové práce se sbory a dále prohloubení základních znalostí taktovací techniky, vnímání frází a větších celků a agogického vedení sboru a jednotlivých hlasů.
Lektor: Marek Valášek – viz výše

Renesance a baroko - ansámblový zpěv polyfonní hudba polské renesance a baroka (Gomółka, Zieleński, Mielczewski, Gorczycki, hudba z klášterních archivů).

Lektor: Jakub Burziński (PL) vystudoval sólový zpěv, hudební teorii a dirigování. V roce 1998 založil soubor staré hudby La Tempesta, se kterým koncertuje a nahrává repertoár sahající od renesančního vícehlasu po oratoria z 19. století. Jako sólista ztělesnil hlavní role v operách Charpentierových (Acteon), Purcellových (King Arthur), Vivaldiho (Dorilla in Tempe), Händelových (Giulio Cesare, Rinaldo), Myslivečkových (Motezuma), Mozartových (Apollo et Hyacinthus, Mitridate re di Ponto), Krauzeho (Balthazar) a Zychových (Poiesis). Pravidelně zpívá i duchovní hudbu a současná díla (Pärt, Szymański, Głowicka, Penderecki).

Sólový zpěv  – tato třída probíhá paralelně s ostatními třídami a má za cíl mladým profesionálům sloužit k prohloubení stylového zpěvu podle studovaných skladeb a k prohlubování vokální techniky.
Lektor: Jakub Burzyński  – (Polsko) – viz výše

Rétorika liturgického čtení – pro ty, kdo nechtějí celý den zpívat, popř. pro doprovodné osoby. Zpěv je jen sofistikovanější způsob sdělování než mluvení. Liturgické čtení ale má svoje zvláštnosti, které potřeba si osvojit.

Lektor: Igor Dostálek – moderátor, interpret, režisér, choreograf či pohybový konzultant; studoval Divadelní fakultu brněnské JAMU (1990-95) v ateliéru doc. Josefa Karlíka, a u Huberta Krejčího. Působil při vzniku křesťanského Radia Proglas. Od roku 2002 vyučuje na DIFA JAMU základní pohybovou průpravu na jevišti a od r. 2005 asistuje v ateliéru činoherního herectví prof. Brettschneiderové při výuce hlavního oboru. Spolupracoval mj. s Národním divadlem Praha, s Českou televizí a s Českým rozhlasem. Současně je členem  Rapsodického divadla a souboru věnujícímu se barokní hudbě Musica poetica.

Dětská třída – Aktivní účastníci mohou umístit do této třídy své děti od pěti let, je pro ně připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program letos rozšíříme o rukodělné umělecké aktivity a doufáme i choreografie a tance.

Lektoky: Jana Svobodová – Od dětství se věnovala zpěvu, vede dětské hudební kroužky při mateřských školách. V současnosti skládá písničky zejména pro děti. Je spoluzakladatelkou folkové  Ztracené kapely, která se věnuje tvorbě a interpretaci písniček s duchovní tématikou a která oslaví letos 35. výročí svého vzniku. 22 let je sopranistkou Pražského katedrálního sboru. Jejím velkým koníčkem je výroba šperků, práce s polymerovou hmotou, korálky a  tvoření z papíru. 

Přednášky, koncerty a poslechové semináře – Pro frekventanty i pro doprovodné osoby bude připraven večerní program, doplňující aktivní práci ve třídách.

Studovaný repertoár je volen tak, aby v rámci závěrečných koncertů frekventantů a bohoslužby došlo ke spolupráci jednotlivých tříd a prolínání jejich vystoupení.