Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2024

Velehrad 17. - 25. srpna 2024

 
 
 

Společnost pro duchovní hudbu uspořádá 21. ročník Mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium v r. 2024 potřetí v krásném prostředí Velehradu, spojeného především s cyrilometodějskou tradicí. Klášter a prostory Stojanova gymnázia nabízejí jak velké prostory pro koncerty, tak i menší učebny pro zkoušení. Tvořivé dílny budou moci během Convivia využívat velké i malé děti.

Convivium je místem setkání aktivních hudebníků, kteří chtějí rozvíjet své poznání v oblasti duchovní hudby. Je určeno také chrámovým hudebníkům, kteří mohou poznávat méně známý repertoár, navazovat kontakty, konzultovat a vyměňovat si zkušenosti. Účast špičkových lektorů, muzikologů a uznávaných umělců nabízí také profesionálním zpěvákům, varhaníkům a sbormistrům možnost čerpat zkušenosti z historicky poučené interpretace a způsobu práce jiných. Pro ty, kteří zpívají celý rok, je to příležitost poznat nový repertoár, přátele, nové umělecké spolupráce a čerpat ze zkušeností uznávaných hudebníků. Naopak těm, kdo nemají možnost během roku zpívat, nabízí Convivium dosyta si zpěv užít jako formu aktivní dovolené. Pro někoho může představovat týden odpočinku nebo zpívané duchovní obnovy v tichém prostředí kláštera.

Convivium je příležitostí i pro duchovní. Kromě své aktivní účasti mohou vyslat varhaníky a zpěváky, kteří jejich farnosti neúnavně a nezištně slouží. Pokud jim farnost přispěje na část nákladů, může hudebníky pozitivně motivovat a jistě se to vyplatí.

Convivium je otevřeno i pro rodiny s dětmi. Pro děti od šesti let je připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program zahrne i rukodělné umělecké aktivity, choreografie a tance. O zábavu dětí se opět postará písničkářka Jana Svobodová (Březovská), členka Ztracené kapely, která se věnuje nejrůznějším technikám tvoření, vyrábí pěkné šperky a srší nápady.

Dramaturgie naváže na dobré tradice předchozích ročníků; můžeme se např. opět těšit na spirituály a gospely, jež nově povede špičkový britský lektor Alexander Douglas. Seminář pravoslavné hudby slíbil vést otec Grzegorz Cebulski. Gregoriánský chorál, chvály a kompletář bude řídit Marek Klein.

Základem dramaturgie ročníku 2024 je ale česká duchovní hudba, neboť je Rok české hudby. Čeští lektoři jednak povedou specializované semináře s průřezem touto hudbou od baroka až po současnost (viz Třídy a lektoři), jednak povedou společný projekt pro všechny účastníky: nácvik mešního ordinária (loňský jubilant Otto Albert Tichý – Mše k Pražskému Jezulátku) povede velehradský rodák František Macek.

Podruhé uskutečníme autentické provedení nešpor, tentokrát od dvojitého jubilanta, jímž je barokní skladatel František Ignác Tůma, což si opět vyžádá spolupráci gregoriánských a sborových tříd s instrumentalisty (Lukáš Vendl a Marek Klein).

Otázku, co vše zahrnuje pojem česká hudba, rozpoutá ateliér Sudetský cecilianismus (František Macek).

Varhanní třídu nově povede Vladimír Roubal, mj. mistr improvizace, kterou předvede i na svém koncertním recitálu.

Sólový zpěv povedou otec Grzegorz Cebulski a Ondřej Šmíd.

Convivum 2024 pořádá Společnost pro duchovní hudbu letos s laskavou podporou Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR.

REGISTRACE probíhá v sobotu 17. srpna 2024 od 14 h.

Nácvik ordinária na nedělní slavnostní mši se uskuteční od 16:00. Slavnostní zahájení Convivia po večeři v 18:00.

Na závěr Convivia tradičně proběhnou dva závěrečné koncerty, představení výsledků práce sborových seminářů (pátek 23.8. a sobota 24.8.).

Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (25. 8.), kde účastnící Convivia předvedou výše zmíněný společný projekt – ordinárium, ale i propriální skladby nastudované během kurzu. Jako každý rok budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, tvoření i k posezení.

Notový materiál: Frekventanti obdrží předem notový materiál k nastudování, aby práce ve třídách nebyla zdržována pouhým čtením not.